img
img

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร Science Math Technology (SMT) และ English for Integrated Studies (EIS) และห้องเรียนดนตรี (วิทย์-คณิต) ปีการศึกษา 2567

img
วันที่ประกาศ 28 ก.พ. 2567
ประเภทข่าว ประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 569 ครั้ง

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยเรียงลำดับตามคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ ดังรายละเอียดบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ต้องมารายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2567 ณ อาคารโดมรวมใจสานสายใย 53 ปี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ตั้งแต่เวลา 08:30-12:00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ PDF และ รายการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา

เอกสารที่ใช้สำหรับวันรายงานตัวและมอบตัว

  • 1. รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
  • 2. หนังสือรับรองผลการศึกษาตามแบบฟอร์มโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ฉบับจริง
  • 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  • 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
  • 5. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
  • 6. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

รายการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา