img
img

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ม.4 ห้องเรียนปกติ

ตามที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ หลักสูตรทั่วไป โดยการสอบคัดเลือกจัดชั้นเรียน

img
วันที่ประกาศ 27 มี.ค. 2567
ประเภทข่าว ประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 1031 ครั้ง

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ดังรายละเอียดบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ต้องมารายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ต้องมารายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2567 ณ อาคารโดมรวมใจสานสายใย 53 ปี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ตั้งแต่เวลา 08:30-12:00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ ม.1 PDF และ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ ม.4 PDF | รายการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ PDF

เอกสารที่ใช้สำหรับวันรายงานตัวและมอบตัว

  • 1. สำเนา ปพ.1:บ จำนวน 1 ฉบับ
  • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  • 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
  • 4. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ
  • 5. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  • 6. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
  • เอกสารลำดับที่ 1-5 ต้องลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้องทุกหน้า หากไม่มีสำเนา ปพ.1:บ มาในวันและเวลาดังกล่าว นักเรียนสามารถมารายงานตัวและมอบตัวได้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 3 เวลา 08:00-16:30 น. หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

รายการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา