img
img

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 17 คน ดังนี้

ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุรศักดิ์ วงค์ธรรม

ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุรศักดิ์ วงค์ธรรม

ลูกจ้างชั่วคราว

นายปัญญา นามเสาร์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิทยา ยะมุงคุณ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายชัยศักดิ์ บุตตะ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายเกสมสรรณ์ สุพา

ลูกจ้างชั่วคราว

นายประสงค์ น้อยตาแสง

ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิญญาลักษณ์ สิทธิ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางคำแปลง สิทธิ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางนงค์นุชย์ เพชรกัณหา

ลูกจ้างชั่วคราว

นางประนอม มุทาพร

ลูกจ้างชั่วคราว

นางวิเชียร จำปาอ่อน

ลูกจ้างชั่วคราว

นางแสวง นามรักษา

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววรรณนิภา หลอดพาโก

ลูกจ้างชั่วคราว

นายปรีชัย เนื้อแก่น

ลูกจ้างชั่วคราว

นายปัญญา ปังอุทา

ลูกจ้างชั่วคราว

นายลิขิต ช่วยรักษา