img
img

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 8 คน ดังนี้

หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายอิดธิเดช ใต้กรแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. พลศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายอำนวย ทรัพย์ประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. เกษตรกรรม ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวรัตติกาล จูมจันทา

ครู (คศ.1) ป.ตรี คบ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายสิทธิพันธ์ ยุทธคราม

ครู (คศ.1) ป.ตรี คบ. พลศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐกร มีศรี

ครู (คศ.1) ป.ตรี คบ. พลศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายฐาปพงษ์ สมหมาย

ครูผู้ช่วย ป.ตรี คบ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางจันทนา อุ่นมะดี

ครูอัตราจ้าง ป.ตรี คบ. พลศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายองอาจ วงค์แดง

ครูอัตราจ้าง ป.ตรี คบ. พลศึกษา