img
img

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

# รายการ ดู
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย PDF
2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 PDF
3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 PDF
4 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 PDF
5 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 PDF
6 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 PDF
7 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 PDF
8 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 PDF
9 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม PDF
10 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 PDF
11 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 PDF
12 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 PDF
13 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 PDF
14 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม PDF
15 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 PDF
16 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขต PDF
17 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDF
18 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถาณศึกษา PDF