img
img

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

# รายการ ปีการศึกษา ดู
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของรับบริการ การย้ายเข้า-ย้ายออก 2565 PDF
2 แบบสำรวจความพึงพอใจปี65 2565 PDF
3 รายงานความพึงพอใจการรับมอบตัวรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 2565 PDF
5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องพยาบาล 2565 PDF