img
img

แผนผังโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

แผนผังโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

ขนาดที่ดิน

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส มีที่ดินจำนวน 2 แปลงโรงเรียนตั้งอยู่ ณ ที่ดินแปลงที่ 1 ที่ดิน แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 63ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 61ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา รวม มีเนื้อที่ 124 ไร่ 2 งาน 123 ตารางวา