img
img

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร Mini English Program (MEP) และ English for Integrated Studies (EIS) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริม วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี (SMT), English for Integrated Studies (EIS) และโครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2566

img
วันที่ประกาศ 10 มี.ค. 2566
ประเภทข่าว ประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 1457 ครั้ง

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 โดยเรียงลำดับตามคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ ดังรายละเอียดบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ต้องมารายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ อาคารโดมรวมใจสานสายใย 53 ปี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ตั้งแต่เวลา 08:30-12:00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ PDF และ รายการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา

เอกสารที่ใช้สำหรับวันรายงานตัวและมอบตัว

  • 1. รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
  • 2. หนังสือรับรองผลการศึกษาตามแบบฟอร์มโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ฉบับจริง
  • 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  • 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
  • 5. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
  • 6. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

รายการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา