img
img

กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 7 คน ดังนี้

หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

นางดอกไม้ เจริญชัย

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ศศ.บ. การจัดการ ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

นายอุทัย สุขเกษม

ครูชำนาญการ (คศ.2) ป.ตรี ศษ.บ. การแนะแนว ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวณัฐกานต์ รัดที

ครู (คศ.1) ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทยและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวไอลดา ลิ้มประเสริฐ

ครู (คศ.1) ป.ตรี ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวสุตรีรัตน์ ศรีวิภักดิ์

ครู (คศ.1) ป.ตรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาววิภาภรณ์ บุญม่วงมา

ครู (คศ.1) ป.ตรี ศษ.บ. แนะแนว
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวจิตรพิสุทธิ์ พิณพิมาย

ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์