img
img

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจากทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 9 รายการ

ใหม่ล่าสุด

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ม.4 ห้องเรียนปกติ

ตามที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร Mini English Program (MEP) และ English for Integrated Studies (EIS) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริม วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี (SMT), English for Integrated Studies (EIS) และโครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ

เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จึงประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

ตารางการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้กำหนดให้มีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในระหว่าง วันที่ 3-11 มกราคม 2566 ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ในรายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางสอบ ให้ครูประจำวิชาดำเนินการสอบนอกตารางสอบ ในระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2566 และดำเนินการสอบตามตารางสอบ ในวันที่ 9-11 มกราคม 2566

รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-6 พ.ย. 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกวันที่ 7 พ.ย. 2565 สอบคัดเลือกวันที่ 8 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตามประกาศโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์)

รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 สอบคัดเลือกวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนวิชาคณิต

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสำหรับปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ Announcement regarding the recruitment of Foreign teacher (Mathematics major)