img
img

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 17 คน ดังนี้

หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวธนัญญา กองกิตติธนกุล

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางพาณี เวทย์บูชา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางพัชรินทร์ คณิสาร

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสุฐิดา สาระนันท์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.โท ศศ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวมณีรัตน์ พาวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพย์วรรณ พันทะสา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางมาณวิกา ทิพยศรี

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา ป.เอก ค.ด. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางเสาวภา ไปยะพรม

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายวิทยา สมพมิตร

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางวิมลสิริ มังธานี

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.โท ค.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม

ครูชำนาญการ (คศ.2) ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรียา ลับภู

ครูชำนาญการ (คศ.2) ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรวิกา อ่อนสองชั้น

ครู (คศ.1) ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางจารุวรรณ สาระด่วน

ครู (คศ.1) ป.ตรี คบ. ภาษาอังกฤษ ป.โท ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุไรวรรณ สุขรี่

ครู (คศ.1) ป.ตรี ศศ.บ. การสอนภาษาจีน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายรพินทร์ จันทรเสนา

ครู (คศ.1) ป.ตรี ศษ.บ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

น.ส.อุรวรา อินอุเทน

ครูผู้ช่วย ป.ตรี กศ.บ. การสอนภาษาจีน