img
img

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 13 คน ดังนี้

หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุภาพ อำมุกคะ

ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย

นายสมศักดิ์ สุริยันต์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางประริยะกุญ อินทรสิทธิ์

ครูชำนาญการ (คศ.2) ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย ป.โท ศษ.บ. การบริหารการศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวปาลลิน วิจิตรอำไพศาล

ครูชำนาญการ (คศ.2) ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาววิชุนันท์ แสงธาดา

ครูชำนาญการ (คศ.2) ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวสินีนาฎ นาสีแสน

ครู (คศ.1) ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางมลฤดี บิดร

ครู (คศ.1) ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาววิไลวรรณ สุดยะดา

ครู (คศ.1) ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย

นายกิตติศักดิ์ ศรีมี

ครู (คศ.1) ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย

นายปัญจพล แสนตรี

ครู (คศ.1) ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวกัญญารัตน์ นาคะผิว

ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาววันนิสา ไชยรบ

ครูอัตราจ้าง