img
img

กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน

กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน

มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 8 คน ดังนี้

กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน

ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจา อัศวคุณนากร

ครูธุรการโรงเรียน
กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน

นางชมพูนุช พันธ์ขาว

ครูธุรการงานกิจการนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน

นางสาวกนกวรรณ เปรมปรี

ครูธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์
กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน

นายนัฐพงษ์ คณิสาร

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก
กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน

นางสาวชฎาพร แสนอุบล

เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน

นายอภินันท์ สารเนตร

ครูธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน

นางสาวนัฐสุดา จันตะเภา

เจ้าหน้าที่การเงิน