img
img

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 9 คน ดังนี้

หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสำรอง ลายทอง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมชาย สีลาดอิน

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. นาฏศิลป์ ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอุไรวรรณ แก้วกาวี

ครู (คศ.1) ป.ตรี ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพัฒนพิศิษฏ์ พรมเทศ

ครู (คศ.1) ป.ตรี ค.บ. นาฎศิลป์ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเสกสรร ศูนย์กลาง

ครู (คศ.1) ป.ตรี ศป.บ. ดุริยางคศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธวัชชัย วงษาวิลัย

ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศษ.บ ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวรัญญู ราชภักดี

ครูผู้ช่วย ป.ตรี ค.บ. ดนตรีศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอินทนนท์ ดงเจริญ

ครูผู้ช่วย ป.ตรี ค.บ. ดนตรีศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายรัฐภัทร์ จันตะเภา

ครูอัตราจ้าง ป.ตรี ค.บ. ดนตรีศึกษา